အေမရိကန္ရံုုးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ရက္မ်ား

f95c130fe1e21585de0e038bb666f792

အေမရိကမွာ တစ္ႏွစ္ကိုု ဖက္ဒရယ္ ရံုုးပိတ္ရက္ federal public holidays က ၁ဝရက္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့

New Year’s Day (ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)
Martin Luther King, Jr. Day (မာတင္လူသင္းကင္း ဂ်ဴနီယာေန႔)
George Washington’s Birthday (ေဂ်ာ့ဂ်္ ဝါရွင္တန္ ေမြးေန႔)
Memorial Day (အာဇာနည္အထိမ္းအမွတ္ေန႔)
Independence Day (လြတ္လပ္ေရးေန႔)
Labor Day (အလုုပ္သမားေန႔)
Columbus Day (ကိုုလံဘတ္စ္ေန႔)
Veterans Day (စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားေန႔)
Thanksgiving Day (ေက်းဇူးေတာ္ေန႔)
Christmas Day (ခရစၥမတ္စ္ေန႔) တိုု႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပည္နယ္၅ဝရွိတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္တစ္ခုုနဲ႔တစ္ခုု ပိတ္ရက္၁ဝရက္စလံုုးက မတူပါဘူး။ အဲ့ဒီအျပင္ ျပည္နယ္အစိုုးရကခ်မွတ္ထားတဲ့ပိတ္ရက္ေတြ သပ္သပ္ရွိတတ္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ Election Day (ေရြးေကာက္ပြဲေန႔) လိုုမ်ဳိးဆိုုရင္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ ရုုတ္(ဒ္) အိုုင္လန္ျပည္နယ္ (Rhode Island) အပါအဝင္ ျပည္နယ္၁ဝခုုမွာပဲ အစိုုးရရံုုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ျပည္နယ္၄ဝမွာ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ အဲ့သလိုုပဲ Columbus Day (ကိုုလံဘတ္စ္ေန႔) ကိုုဆိုုရင္လည္း ျပည္နယ္၂၃ခုုကပဲ ရံုုးပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ Good Friday ဟာဆိုုရင္လည္း federal holidays မဟုုတ္ေပမဲ့လိုု႔ ျပည္နယ္၁၂ခုုမွာ ပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုုနဲ႔တစ္ခုု ျပည္နယ္အစိုုးရရဲ႕အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ပိတ္ရက္ေတြဟာ ကြဲျပားႏိုုင္ၾကပါတယ္။ လိုုတိုုးပိုုေလွ်ာ့ရွိႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပ်မ္းမွ်ရရွိခံစားၾကရတဲ့ပိတ္ရက္ကေတာ့ ၁ဝရက္ခန္႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး အလုုပ္သမားတစ္ေယာက္၊ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ ပိတ္ရက္မွာ အလုုပ္ဆင္းရျခင္း မဆင္းရျခင္းဟာ သူအလုုပ္လုုပ္ရာ ကုုမၺဏီ သိုု႔မဟုုတ္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေပၚလစီနဲ႔ တိုုက္ရိုုက္သက္ဆိုုင္ပါတယ္။ မျဖစ္မေန ခြင့္ေပးရမယ့္ရက္ေတြရွိတဲ့အတြက္ လုုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုုလံုုးပိတ္ကိုုပိတ္ပစ္ရမယ့္ရက္ေတြ ရွိသလိုု လုုပ္ငန္းခြင္ၾကီးတစ္ခုုလံုုးက တစ္ရက္ကိုု၂၄နာရီ၊ တစ္ပတ္ကိုု ၇ရက္ လည္ပတ္ေနရတဲ့ စက္ရံုုေတြ ကုုမၺဏီေတြ စူပါမားကတ္ေတြလိုုအလုုပ္မ်ဳိးေတြက်ေတာ့ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုလံုုး ရပ္ဆိုုင္းပစ္လိုုက္ဖိုု႔ဆိုုတာ အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုုကုုမၺဏီေတြအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ေပၚလစီေတြ သက္သက္ထပ္ဆြဲရပါတယ္။ သူ႔ကုုမၺဏီေပၚလစီအေပၚမွာမူတည္ျပီးေတာ့ ပိတ္ရက္မွာ အလုုပ္ဆင္းရျခင္း၊ မဆင္းရျခင္းက တိုုက္ရိုုက္သက္ဆိုုင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုုမွာ ပိတ္ရက္ ၁ဝရက္ရွိတယ္ဆိုုပါစိုု႔။ ၅ရက္ေလာက္ကိုုပဲနားခ်င္ျပီး က်န္တဲ့၅ရက္မွာ အလုုပ္ဆင္းခ်င္တယ္ဆိုုရင္ ဆင္းလိုု႔ရတဲ့ကုုမၺဏီေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုုပ္အားခကိုုေတာ့ ႏွစ္ဆျဖစ္ေစ၊ သံုုးဆျဖစ္ေစ အလုုပ္ရွင္ရဲ႕ေပၚလစီေပၚမူတည္ျပီးေတာ့မွ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ရရွိခံစားႏိုုင္ပါတယ္။ ပိတ္ရက္မွာအလုုပ္ဆင္းရတဲ့အတြက္ ႏွစ္ဆ သိုု႔မဟုုတ္ သံုုးဆေပးတာပါ။ အလုုပ္မဆင္းခ်င္ဘူး နားခ်င္တယ္ဆိုုရင္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပံုုမွန္လစာကေတာ့ ရေနမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကုုမၺဏီအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းကေတာ့ရွိကိုုရွိမွျဖစ္မွာမိုု႔ အလုုပ္မန္ေနဂ်ာေတြက လုုပ္ငန္းၾကီးပံုုမွန္လည္ပတ္ေနႏိုုင္ေအာင္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕အခ်ိန္ကိုု ေသခ်ာစီမံရပါတယ္။ ပိတ္ရက္မွာနားခ်င္သူေတြကိုုလည္း နားခြင့္ေပးျပီး မနားခ်င္ဘဲအလုုပ္လုုပ္ခ်င္သူေတြကိုုလည္း ေမးျပီးေတာ့ schedule ေတြ ေရးဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။

ကိုုယ္ေနထိုုင္ရာ ေအာ္ရီဂန္ျပည္နယ္ (Oregon) က အစိုုးရရံုုးပိတ္ရက္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကိုုယ္က ျမိဳ႕ေတာ္အစိုုးရဝန္ထမ္း (City employee) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရကသတ္မွတ္ထားတဲ့ public holidays ေတြမွာ နားရက္ရပါတယ္။ စုုစုုေပါင္း တစ္ႏွစ္ကိုု ၁ဝရက္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြက ဖက္ဒရယ္ပိတ္ရက္ (federal holidays) ၁ဝရက္နဲ႔မတူပါဘူး။ ကိုုယ္ေတြရံုုးပိတ္ရက္က ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္ပါတယ္။

New Year’s Day (ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)
Martin Luther King’s Birthday (မာတင္လူသားကင္းဂ်ဴနီယာေန႔)
President’s Day (သမၼတေန႔)
Memorial Day (အာဇာနည္အထိမ္းအမွတ္ေန႔)
Independence Day (လြတ္လပ္ေရးေန႔)
Labor Day (အလုုပ္သမားေန႔)
Veteran’s Day (စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားေန႔)
Thanksgiving Day (ေက်းဇူးေတာ္ေန႔)
the day after Thanksgiving (ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ျပီးေနာက္တစ္ရက္)
Christmas Day (ခရစၥမတ္စ္ေန႔) တိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။

ပိတ္ရက္ေတြကိုုခံစားရရွိမႈဟာ ကိုုယ္လုုပ္ကိုုင္တဲ့အလုုပ္ခ်ိန္နာရီေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ အခ်ိန္ပိုုင္းပဲလုုပ္သလား၊ အခ်ိန္ျပည့္လုုပ္သလား၊၊ အျမဲထမ္းဝန္ထမ္းျဖစ္သလား၊ ယာယီဝန္ထမ္းျဖစ္သလားဆိုုတဲ့အရာေတြေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ကိုု အနည္းဆံုုး ၃၆နာရီကေန အမ်ားဆံုုးနာရီ၄ဝအထိလုုပ္ရင္ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ၃၆နာရီေအာက္လုုပ္ရင္ အခ်ိန္ပိုုင္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ယာယီဝန္ထမ္းဆိုုတာကေတာ့ temporary appointment ကိုုဆိုုလိုုတာပါ။ သူ႔ကိုုက် အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ တရားဝင္မခန္႔အပ္ရေသးဘဲ ယာယီခန္႔ထားတဲ့သေဘာမ်ဳိးပါ။ လစ္လပ္သြားတဲ့ေနရာတစ္ခုုအတြက္ လူစားအသစ္မရေသးခင္မွာ ခဏအစားထိုုးဝင္လုုပ္ခိုုင္းထားတာပဲျဖစ္ေစ၊ ျမိဳ႕ေတာ္ကေန တရားဝင္မခန္႔အပ္ရေသးဘဲ လုုပ္ငန္းလိုုအပ္ခ်က္အရ ေခတၱယာယီဝင္လုုပ္ေနတာမ်ဳိးပဲျဖစ္ေစ temporary appointment လိုု႔ေခၚပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယာယီဝန္ထမ္းေတြဟာလည္း တစ္ပတ္ကိုုအနည္းဆံုုး၃၆နာရီအလုုပ္လုုပ္ရင္ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းေတြလိုုမ်ိဳး အခြင့္အေရးအတူတူရပါတယ္။ ပိတ္ရက္အတူတူရပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေတြကိုု Benefitted (ခံစားခြင့္ရသူ) နဲ႔ Non-benefitted (ခံစာခြင့္မရသူ) ဆိုုျပီး ႏွစ္မ်ဳိးခြဲထားပါတယ္။ Benefitted ဝန္ထမ္းေတြဆိုုတာကေတာ့ အစိုုးရဆီကေန ခံစားခြင့္ေတြရထားသူကိုုဆိုုလိုုတာပါ။ ပိတ္ရက္၁ဝရက္စလံုုးရတယ္၊ ေနမေကာင္းရင္ လစာျပည့္ခြင့္ေပးတယ္၊ paid vacation လစာျပည့္နားရက္ သက္သက္ထပ္ေပးတယ္၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ အသက္အာမခံ၊ ပင္စင္အာမခံ စတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုုခံစားေနတယ္ဆိုုရင္ သူ႔ကိုု Benefitted ဝန္ထမ္းလိုု႔ေခၚပါတယ္။

သူတိုု႔ဟာ ဒီခံစားခြင့္ေတြကိုုအကုုန္ရေနတာမိ႔ုု အစိုုးရပိတ္ရက္ ၁ဝရက္မွာ နားရက္အျပည့္ရပါတယ္။ Non-benefitted ဆိုုရင္ေတာ့ ဒီခံစားခြင့္ေတြ အကုုန္မရရွိပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ပတ္နာရီ၂ဝခန္႔ေလာက္ အခ်ိန္ပိုုင္းဝင္လုုပ္ေနတဲ့လူေတြမ်ားပါတယ္။ သူတိုု႔ကေတာ့ လုုပ္ငန္းရဲ႕လိုုအပ္ခ်က္အရ လိုုရင္လိုုသလိုု အလုုပ္ဆင္းေပးရပါတယ္။ ရံုုးၾကီးတစ္ခုုလံုုးပိတ္လိုု႔အလုုပ္မဆင္းရဘူးဆိုုလည္း လစာမရပါဘူး။ ကိုုယ္လုုပ္ရင္လုုပ္သေလာက္နာရီနဲ႔ပဲ လစာကိုုတြက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။Benefitted ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ပိတ္ရက္၁ဝရက္စလံုုးအတြက္ လစာအျပည့္ရရွိပါတယ္။ အဲ့လိုုကြာပါတယ္။

ကိုုယ္က Benefitted ဝန္ထမ္း၊ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္း (permanent employee) ဆိုုေပမဲ့ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းမဟုုတ္ျပန္ပါဘူး။ တစ္ပတ္ကိုု နာရီ၃ဝပဲလုုပ္တာမိုု႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့၃၆နာရီေအာက္ကိုုေရာက္သြားတဲ့အတြက္ အခြင့္အေရးေတြခံစားရေပမဲ့၊ အစိုုးရပိတ္ရက္၁ဝရက္စလံုုးမွာ နားရေပမဲ့ အခ်ိန္ျပည့္အလုုပ္လုုပ္တဲ့ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ မတူညီတာေတြ ရွိေနျပန္ပါတယ္။

အဲ့ဒါကေတာ့ ရံုုးပိတ္ရက္၁ဝရက္ရွိတယ္ဆိုုရင္ ကိုုယ္ဟာ တစ္ရက္ကိုု အလုုပ္ခ်ိန္၆နာရီပဲ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။ ေယဘုုယ်အလုုပ္ခ်ိန္ဟာ တစ္ေန႔ကိုု ၈နာရီျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းေတြဟာ အစိုုးရပိတ္ရက္တစ္ရက္မွာ အလုုပ္ခ်ိန္၈နာရီစလံုုးအတြက္ လစာအျပည့္ရေပမဲ့ ကိုုယ္ကေတာ့ အခ်ိန္ပိုုင္းဝန္ထမ္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ပိတ္ရက္တစ္ရက္မွာ အလုုပ္ခ်ိန္၆နာရီစာပဲ လစာရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အစိုုးရရံုုးတစ္ရက္ပိတ္တိုုင္း ကိုုယ္က ၂နာရီစာ အေၾကြးတင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ၂နာရီကိုု တျခားရက္ေတြမွာ ျပန္အစားထိုုးျပီး လုုပ္ေပးရပါတယ္။ သူမ်ားေတြ ပိတ္ရက္တစ္ရက္လံုုး အျပည့္နားခြင့္ရခ်ိန္မွာ ကိုုယ္လည္းနားရတယ္ဆိုုေပမဲ့ ၂နာရီအေၾကြးတင္သြားတဲ့အတြက္ တျခားရက္ေတြမွာ ၂နာရီပိုုလုုပ္ေပးရဦးမယ္ဆိုုတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ေအးေဆးမနားႏိုုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းျဖစ္ေအာင္ အသည္းအသန္ အလုုပ္ရွာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ခံစားခြင့္ရပံုုရနည္းျခင္း မတူလိုု႔ပါ။

ဒါက public holidays ကိစၥကိုုပဲေျပာတာပါ။ အခုု ခြင့္ယူတဲ့ကိစၥေတြေျပာပါမယ္။ တစ္ပတ္ကိုုနာရီ၄ဝအခ်ိန္ျပည့္အလုုပ္လုုပ္တဲ့ Benefitted ဝန္ထမ္းေတြဟာ နာရီ၃ဝအလုုပ္လုုပ္တိုုင္းမွာ ၁နာရီ sick time ရရွိပါတယ္။ Sick time ဆုုိတာ ကိုုယ္ဖ်ားတယ္နာတယ္ဆိုုရင္ ခြင့္ယူဖိုု႔အတြက္ စုုေဆာင္းရတဲ့နာရီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လကိုုေလးပတ္ရွိတဲ့အတြက္ အလုုပ္လုုပ္ခ်ိန္ဟာ နာရီ၁၆ဝ ျဖစ္ပါတယ္။ နာရီ၃ဝလုုပ္ရင္ တစ္နာရီ sick time ရတဲ့အတြက္ နာရီ၁၆ဝ ဆိုုေတာ့ တစ္လကိုု sick time ၅.၃၃ နာရီ ရရွိပါတယ္။ ဒီနာရီေတြဟာ အလုုပ္လုုပ္ရင္လုုပ္သေလာက္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အတြက္ လတိုုင္း စုုစုုသြားတာပါ။ ကိုုယ္ထုုတ္မသံုုးရင္မသံုုးမခ်င္ sick time ေတြဟာ တိုုးတိုုးသြားပါတယ္။ ထုုတ္သံုုးလိုုက္တယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဒီထဲကေန ကိုုယ္သံုုးသေလာက္ ျပန္ေလ်ာ့ပါတယ္။ တစ္လကိုု ၅.၃၃ နာရီရရွိတဲ့အတြက္ တစ္လမွာ ကိုုယ္က တစ္ရက္ဖ်ားမယ္ဆိုုရင္ မေလာက္ပါဘူး။ တစ္ရက္မွာအလုုပ္ခ်ိန္၈နာရီရွိတဲ့အတြက္ sick time က ၈နာရီမရွိရင္ ခြင့္ယူလိုု႔မရပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွေတာ့ တစ္လတစ္ရက္ပံုုမွန္ဖ်ားမယ္ေဟ့ရယ္လိုု႔ မရွိတဲ့အတြက္ ကိုုယ္ေနမေကာင္းမျဖစ္တဲ့လေတြမွာ ဒီ ၅.၃၃နာရီကိုုစုုထားျပီး ၃လေလာက္စုုရင္ပဲ ၁၆နာရီျဖစ္သြားပါျပီ။ ၁၆နာရီဆိုုတာ အလုုပ္လုုပ္ရက္ ၂ရက္နဲ႔ညီမွ်ပါတယ္။ တကယ္လိုု႔ ကိုုယ္ကအေရးေပၚဖ်ားတယ္နာတယ္ဆိုုရင္ ရံုုးမဆင္းႏိုုင္တဲ့အခါ ဒီ sick time ထဲကေန ယူသံုုးရင္ နာရီအလိုုက္ လစာျပန္ရပါတယ္။ ကိုုယ္က ၃လမွာ ၂ရက္ေနမေကာင္းဘူး၊ အိမ္မွာနားခ်င္တယ္ဆိုုရင္ အလုုပ္မဆင္းဘဲေနလိုု႔ရပါတယ္။ ဒီစုုထားတဲ့ sick time ထဲက ႏွစ္ရက္အလုုပ္လုုပ္ခ်ိန္ ၁၆နာရီကိုု ယူသံုုးလိုုက္မယ္ဆိုုရင္ ၁၆နာရီစာ လစာအျပည့္ရပါတယ္။ အေရးေပၚေဆးရံုုတက္ရတာေတြဘာေတြရွိတယ္ဆိုုရင္ sick time မ်ားမ်ားစုုထားမိပါမွ သံုုးစရာက ရွိမွာပါ။ sick time ကုုန္သြားရင္ လစာမရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အလကားေနအလကား ေနမေကာင္းဘူးအေၾကာင္းျပျပီး ခြင့္ခ်ည္းပဲလွိမ့္ယူေနလိုု႔မရပါဘူး။ အေရးေပၚျဖစ္တဲ့အခါ စုုထားတဲ့ sick time ရွိမေနရင္ ကိုုယ္ပဲနစ္နာမွာပါ။ ကိုုယ္ပဲလစာမရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူမွ လိမ္ျပီးခြင့္မယူၾကတာမ်ားပါတယ္။ ေနမေကာင္းခြင့္ (sick leave) က ဆရာဝန္ရဲ႕ေဆးစာမလိုုဘဲ တရားဝင္ ၃ရက္အထိ ယူခြင့္ရွိပါတယ္။ ရံုုးပ်က္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ကိုုယ္က sick time ေတြအမ်ားၾကီးစုုထားမိလိုု႔ ၃ရက္အထက္ေက်ာ္ျပီး sick leave ယူခ်င္တယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္ရဲ႕ေဆးစာလိုုပါတယ္။ အထက္ကိုုတင္ရပါတယ္။

တကယ္လိုု႔ကိုုယ့္မွာ sick time က စုုထားတာေတာ့ရွိပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ ေဆးရံုုေတြဘာေတြတက္ရတယ္၊ အေရးေပၚခြဲစိတ္ရတယ္၊ တကယ္နာရီေတြပိုုလိုုအပ္လာတယ္ဆိုုရင္ အဲ့သလိုုအေရးေပၚျဖစ္လာခဲ့လိုု႔ရွိရင္ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ နစ္နာမႈမရွိရေအာင္၊ လစာရေနတာေလးမျပတ္သြားေအာင္ ေနာက္ထပ္ခြင့္တစ္မ်ဳိးက backup အေနနဲ႔ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ personal time ျဖစ္ပါတယ္။ Personal time ဆိုုတာ ကိုုယ္ပိုုင္အခ်ိန္လိုု႔ အဓိပၺာယ္ျပန္ရင္ ရႏိုုင္ပါတယ္။ Benefitted ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ႏွစ္ကိုု personal time သံုုးရက္တိတိ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။ သံုုးရက္ဆိုုေတာ့ အလုုပ္လုုပ္ခ်ိန္နဲ႔တြက္ရင္၂၄ နာရီျဖစ္ပါတယ္ (၈နာရီ x ၃ရက္)။ ဒီ personal time ၃ရက္ (၂၄နာရီ) ကိုု လိုုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေရးေပၚထုုတ္သံုုးႏိုုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ sick time နဲ႔လည္းမေလာက္ဘူး၊ personal time နဲ႔လည္း မေလာက္ဘူး၊ ဒီဝန္ထမ္းဟာ တကယ္ကိုု ေနမေကာင္းဘူး၊ ခြင့္ရက္ရွည္ၾကီးယူရေတာ့မယ္ဆိုုရင္ ေနာက္နည္းလမ္းတစ္ခုုကေတာ့ တျခားဝန္ထမ္းေတြဆီက နာရီေတြကိုုအလွဴခံႏိုုင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကိုု catastrophic leave လိုု႔ေခၚပါတယ္။ တကယ့္ကိုု အေရးေပၚလိုုအပ္မွသာလွ်င္ ထုုတ္သံုုးႏိုုင္တဲ့၊ ထူးျခားတဲ့ခြင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ကိုုယ္မသံုုးျဖစ္တဲ့ခြင့္ေတြကိုု တကယ္လိုုအပ္ေနသူကိုု လွဴလိုု႔ရႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထက္လူၾကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရင္လိုုပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျဖည့္ရတဲ့ေဖာင္ေတြလည္း ထားရွိေပးပါတယ္။

ဒီခြင့္ေတြဟာ အကုုန္မဟုုတ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ vacation leave ဆိုုတာရွိပါေသးတယ္။ Vacation leave ကိုုေတာ့ “အားလပ္ခြင့္”, “အနားယူခြင့္” လိုု႔ ဘာသာျပန္ရမယ္ထင္ပါတယ္။ အစိုုးရရံုုးပိတ္ရက္နဲ႔မဆိုုင္ဘဲ၊ ေနမေကာင္းခြင့္တဲ့မဆိုုင္ဘဲ၊ personal time နဲ႔မဆိုုင္ဘဲ သက္သက္ထပ္ရတဲ့ခြင့္ပါ။ ခရီးေတြဘာေတြသြားခ်င္ရင္ ဒီ vacation leave ခြင့္နဲ႔ သြားရပါတယ္။ လုုပ္သက္အႏုုအရင့္ေပၚမူတည္ျပီး အခ်ိန္ျပည့္ benefitted ဝန္ထမ္းေတြဟာ တစ္ႏွစ္ကိုု vacation leave အနည္းဆံုုး နာရီ၈ဝ (၂ပတ္) ရရွိပါတယ္။

လုုပ္သက္၆လကေန ၅ႏွစ္အတြင္းက တစ္ႏွစ္ကိုု နာရီ၈ဝ(၂ပတ္) ရရွိမွာျဖစ္ျပီး၊ လုုပ္သက္ ၅ႏွစ္ကေန ၁ဝႏွစ္အတြင္းရွိသူေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကိုု နာရီ၁၂ဝ(၃ပတ္) ရရွိပါတယ္။ ၁ဝနွစ္ကေန ၁၅ႏွစ္အတြင္းလုုပ္သက္ရွိသူေတြက နာရီ၁၄ဝ(၃ပတ္ခြဲ) ရရွိပါတယ္။ အဲ့သလိုုနဲ႔ လုုပ္သက္ရင့္ေလ၊ vacation leave နာရီေတြ တိုုးတိုုးသြားေလပါ။ လုုပ္သက္၂၅ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ စီနီယာဝန္ထမ္းၾကီးတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ႏွစ္ကိုု နာရီ၂ဝဝ (၅ပတ္) အထိ vacation leave ယူႏိုုင္ပါတယ္။ Vacation leave ယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဝန္ထမ္းကိုု သူလုုပ္ေနက်လစာအတိုုင္း အျပည့္အဝေပးထားရပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုရဲ႕ အလုုပ္သမားဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ လစာမေပးရင္ အလုုပ္ရွင္ကိုုတရားစြဲလိုု႔ရႏိုုင္ျပီး တရားႏိုုင္ပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးအမ်ားၾကီးရႏိုုင္ပါတယ္။ Vacation leave ဟာ နာရီ၈ဝလုုပ္တိုုင္း ၃.၀၈ နာရီ စုုပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုုေတာ့ ဆက္မတြက္ျပေတာ့ပါဘူး။

ဒါ ခြင့္ရတာအကုုန္ပဲလားဆိုုေတာ့ မဟုုတ္ေသးျပန္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ တရားဝင္ ခံစားရရွိတဲ့ခြင့္ေတြရွိပါေသးတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ sick dependent care ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ့္မွာ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ သားသမီးရွိရင္ ဒီသားသမီးကိုု အနီးကပ္ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ဖိုု႔အတြက္ ခြင့္ယူလိုု႔ရႏိုုင္ပါေသးတယ္။ ဒီခြင့္ကိုုလည္း လစာျပည့္ခံစားႏိုုင္ပါတယ္။ ဒီခြင့္ကုုိေတာ့ ဘယ္လိုုတြက္တယ္ဆိုုတာ ကိုုယ္လည္းမသိပါဘူး။ ကိုုယ္အစိုုးရဝန္ထမ္းလုုပ္ခဲ့တာ ေကာလိပ္တက္ကတည္းကဆိုုေတာ့ အဲ့ဒီကတည္းကေန အခုုထိဆိုုရင္ တစ္ႏွစ္ခြဲေတာ့ရွိပါျပီ။ ဒီတစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ကိုုယ့္ဆီမွာ sick dependent care ခြင့္ဟာ နာရီ၄ဝ(တစ္ပတ္)စာ စုုမိေနပါတယ္။ ကိုုယ့္မွာသားသမီးမရွိတဲ့အတြက္ ဒီခြင့္ဟာအက်ံဳးမဝင္ေပမဲ့ သားသမီးရွိတဲ့ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ တစ္ပတ္ဆိုုတဲ့ခြင့္ဟာ နည္းနည္းေနာေနာမဟုုတ္ပါဘူး။ အေတာ္ေလးအဆင္ေျပပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေမြးျပီးစမိခင္ေတြမွာ သားသမီးကိုုေစာင့္ေရွာက္ဖိုု႔အတြက္ ဒီခြင့္ကိုုအသံုုးခ်ျပီး ခြင့္ရက္ရွည္ ပိုုယူႏိုုင္ပါတယ္။ သားသမီးဆိုုတဲ့ေနရာမွာ ကိုုယ္ေမြးထားတဲ့ သားသမီးအရင္းျဖစ္စရာမလိုုပါဘူး။ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔တရားဝင္ ေမြးစားထားတဲ့ ေမြးစားသားသမီးေတြဆိုုရင္လည္း ဒီခြင့္ဟာ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။

ကေလးေမြးမယ့္မိခင္ေတြအတြက္ maternity leave ဆိုုတာ သက္သက္ရွိပါေသးတယ္။ ကေလးမေမြးခင္ ၆လ သိုု႔မဟုုတ္ ၃လေလာက္ကတည္းက due date ကိုုၾကဳိတြက္ျပီး ခြင့္ၾကိဳတင္ရပါတယ္။ ဒါမွ ဒီမိခင္ ကေလးေမြးေနတုုန္း လစ္ဟာသြားတဲ့သူ႔ေနရာအတြက္ အလုုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း လူစားထိုုးဖိုု႔ ရွာရေဖြရတာ အခ်ိန္ေလာက္ငွမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုု ကိုုယ့္ရံုုးမွာ စီနီယာအစ္မတစ္ေယာက္ ဧျပီလထဲမွာ ကေလးေမြးဖိုု႔ရွိပါတယ္။ သူ ကေလးေမြးျပီးရင္ maternity leave ကိုု သူ ၂လခြဲ လစာျပည့္ရရွိပါမယ္။ ဒီ maternity leave ၂လခြဲအျပင္ သူ႔မွာစုုထားခဲ့သမွ် sick time ေတြ၊ personal time ေတြ၊ sick dependent care ေတြကိုုပါ သူဟာ ရွိသမွ်အကုုန္ထုုတ္သံုုးျပီး ခြင့္ရက္ရွည္ယူမွာမိုု႔ ၄လေလာက္အထိ လစာျပည့္ ခြင့္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေမြးမယ့္မိခင္ေတြအတြက္ သိပ္ကိုုအဆင္ေျပေစတဲ့စနစ္တစ္ခုုပါပဲ။ သူနားေနတဲ့၄လအတြင္းမွာ ကိုုယ္က သူ႔ေနရာမွာ ခဏအစားထိုုးျပီး အလုုပ္လုုပ္ေပးရပါမယ္။ လက္ရွိ တစ္ပတ္နာရီ၃ဝကေန နာရီ၄ဝလုုပ္ရပါမယ္။ သူျပန္လာတဲ့အထိေပါ့။

ေနာက္ထပ္ funeral leave ဆိုုတာ ထပ္ရွိေသးျပန္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကိုုယ့္မိသားစုုအရင္းအခ်ာထဲကျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းထဲကျဖစ္ေစ၊ ကိုုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေစ တစ္ဦးဦးဆံုုးပါးသြားခဲ့ရင္ အသုုဘအတြက္ ခြင့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခြင့္အတြက္ေတာ့ လစာမေပးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခုုနေျပာခဲ့တဲ့ခြင့္ေတြထဲက နာရီစုုထားတာေတြရွိေနဦးမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ၃ရက္အထိထုုတ္သံုုးျပီး ခြင့္ယူႏိုုင္ပါတယ္။ ဒီဆံုုးပါးသူေတြအထဲမွာ Domestic partner လိုု႔ပါ ထည့္သြင္းပါဝင္ထားတဲ့အတြက္ ကိုုယ့္ရဲ႕တရားဝင္အိမ္ေထာင္ဖက္ ျဖစ္စရာမလိုုပါဘူး။ လက္ထပ္ထားစရာမလိုုပါဘူး။ ကိုုယ္နဲ႔အတူေနထိုုင္တဲ့ ခ်စ္သူ/ရည္းစားလည္း အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ အဲ့လိုုလူတစ္ဦးဦး ဆံုုးပါးသြားခဲ့တယ္ဆိုုရင္ ၃ရက္တိတိ ခြင့္ယူလိုု႔ရပါတယ္။ တကယ္လိုု႔ immediate family (အနီးစပ္ဆံုုးမိသားစုုအရင္းအခ်ာ) ထဲက တစ္ဦးဦးဆံုုးပါသြားတယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ၅ရက္အထိ အထက္ Division Head လူၾကီးဆီကေနခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ တိုုးျမွင့္ခြင့္ယူႏိုုင္ပါတယ္။ လစာေတာ့ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ရပါတယ္။ အလုုပ္ဆင္းစရာမလိုုပါဘူး။

တျခားတျခားေသာ jury leave ေတြ၊ military leave ေတြနဲ႔ authorized union representative leave ေတြဆိုုတာလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ခြင့္ေတြမဟုုတ္တဲ့အတြက္ ထည့္သြင္းျပီးမေျပာေတာ့ပါဘူး။ ဒီေလာက္ဆိုုရင္ အေမရိကရဲ႕ အစိုုးရပိတ္ရက္ေတြ၊ ခြင့္ဥပေဒအခ်ုုိ႕နဲ႔ အက်ဳိးခံစားခြင့္အခ်ဳိ႕ကိုု ဗဟုုသုုတအျဖစ္ မွတ္သားသိရွိႏိုုင္ေလာက္ျပီလိုု႔ယူဆပါတယ္။

Craton
March 10, 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s