အေမရိကန္ရံုုးပိတ္ရက္မ်ားႏွင့္ ခြင့္ရက္မ်ား

f95c130fe1e21585de0e038bb666f792

အေမရိကမွာ တစ္ႏွစ္ကိုု ဖက္ဒရယ္ ရံုုးပိတ္ရက္ federal public holidays က ၁ဝရက္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကေတာ့

New Year’s Day (ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)
Martin Luther King, Jr. Day (မာတင္လူသင္းကင္း ဂ်ဴနီယာေန႔)
George Washington’s Birthday (ေဂ်ာ့ဂ်္ ဝါရွင္တန္ ေမြးေန႔)
Memorial Day (အာဇာနည္အထိမ္းအမွတ္ေန႔)
Independence Day (လြတ္လပ္ေရးေန႔)
Labor Day (အလုုပ္သမားေန႔)
Columbus Day (ကိုုလံဘတ္စ္ေန႔)
Veterans Day (စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားေန႔)
Thanksgiving Day (ေက်းဇူးေတာ္ေန႔)
Christmas Day (ခရစၥမတ္စ္ေန႔) တိုု႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပည္နယ္၅ဝရွိတဲ့အတြက္ ျပည္နယ္တစ္ခုုနဲ႔တစ္ခုု ပိတ္ရက္၁ဝရက္စလံုုးက မတူပါဘူး။ အဲ့ဒီအျပင္ ျပည္နယ္အစိုုးရကခ်မွတ္ထားတဲ့ပိတ္ရက္ေတြ သပ္သပ္ရွိတတ္ပါေသးတယ္။ ဥပမာ Election Day (ေရြးေကာက္ပြဲေန႔) လိုုမ်ဳိးဆိုုရင္ နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ ရုုတ္(ဒ္) အိုုင္လန္ျပည္နယ္ (Rhode Island) အပါအဝင္ ျပည္နယ္၁ဝခုုမွာပဲ အစိုုးရရံုုးပိတ္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ျပည္နယ္၄ဝမွာ မသတ္မွတ္ပါဘူး။ အဲ့သလိုုပဲ Columbus Day (ကိုုလံဘတ္စ္ေန႔) ကိုုဆိုုရင္လည္း ျပည္နယ္၂၃ခုုကပဲ ရံုုးပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ Good Friday ဟာဆိုုရင္လည္း federal holidays မဟုုတ္ေပမဲ့လိုု႔ ျပည္နယ္၁၂ခုုမွာ ပိတ္ရက္အျဖစ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုုနဲ႔တစ္ခုု ျပည္နယ္အစိုုးရရဲ႕အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ပိတ္ရက္ေတြဟာ ကြဲျပားႏိုုင္ၾကပါတယ္။ လိုုတိုုးပိုုေလွ်ာ့ရွိႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပ်မ္းမွ်ရရွိခံစားၾကရတဲ့ပိတ္ရက္ကေတာ့ ၁ဝရက္ခန္႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ျပီး အလုုပ္သမားတစ္ေယာက္၊ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ ပိတ္ရက္မွာ အလုုပ္ဆင္းရျခင္း မဆင္းရျခင္းဟာ သူအလုုပ္လုုပ္ရာ ကုုမၺဏီ သိုု႔မဟုုတ္ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေပၚလစီနဲ႔ တိုုက္ရိုုက္သက္ဆိုုင္ပါတယ္။ မျဖစ္မေန ခြင့္ေပးရမယ့္ရက္ေတြရွိတဲ့အတြက္ လုုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုုလံုုးပိတ္ကိုုပိတ္ပစ္ရမယ့္ရက္ေတြ ရွိသလိုု လုုပ္ငန္းခြင္ၾကီးတစ္ခုုလံုုးက တစ္ရက္ကိုု၂၄နာရီ၊ တစ္ပတ္ကိုု ၇ရက္ လည္ပတ္ေနရတဲ့ စက္ရံုုေတြ ကုုမၺဏီေတြ စူပါမားကတ္ေတြလိုုအလုုပ္မ်ဳိးေတြက်ေတာ့ လုုပ္ငန္းတစ္ခုုလံုုး ရပ္ဆိုုင္းပစ္လိုုက္ဖိုု႔ဆိုုတာ အဆင္မေျပပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုုကုုမၺဏီေတြအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြအေပၚ ေပၚလစီေတြ သက္သက္ထပ္ဆြဲရပါတယ္။ သူ႔ကုုမၺဏီေပၚလစီအေပၚမွာမူတည္ျပီးေတာ့ ပိတ္ရက္မွာ အလုုပ္ဆင္းရျခင္း၊ မဆင္းရျခင္းက တိုုက္ရိုုက္သက္ဆိုုင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုုမွာ ပိတ္ရက္ ၁ဝရက္ရွိတယ္ဆိုုပါစိုု႔။ ၅ရက္ေလာက္ကိုုပဲနားခ်င္ျပီး က်န္တဲ့၅ရက္မွာ အလုုပ္ဆင္းခ်င္တယ္ဆိုုရင္ ဆင္းလိုု႔ရတဲ့ကုုမၺဏီေတြရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုုပ္အားခကိုုေတာ့ ႏွစ္ဆျဖစ္ေစ၊ သံုုးဆျဖစ္ေစ အလုုပ္ရွင္ရဲ႕ေပၚလစီေပၚမူတည္ျပီးေတာ့မွ ဝန္ထမ္းေတြဟာ ရရွိခံစားႏိုုင္ပါတယ္။ ပိတ္ရက္မွာအလုုပ္ဆင္းရတဲ့အတြက္ ႏွစ္ဆ သိုု႔မဟုုတ္ သံုုးဆေပးတာပါ။ အလုုပ္မဆင္းခ်င္ဘူး နားခ်င္တယ္ဆိုုရင္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပံုုမွန္လစာကေတာ့ ရေနမွာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကုုမၺဏီအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းကေတာ့ရွိကိုုရွိမွျဖစ္မွာမိုု႔ အလုုပ္မန္ေနဂ်ာေတြက လုုပ္ငန္းၾကီးပံုုမွန္လည္ပတ္ေနႏိုုင္ေအာင္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕အခ်ိန္ကိုု ေသခ်ာစီမံရပါတယ္။ ပိတ္ရက္မွာနားခ်င္သူေတြကိုုလည္း နားခြင့္ေပးျပီး မနားခ်င္ဘဲအလုုပ္လုုပ္ခ်င္သူေတြကိုုလည္း ေမးျပီးေတာ့ schedule ေတြ ေရးဆြဲေလ့ရွိပါတယ္။

ကိုုယ္ေနထိုုင္ရာ ေအာ္ရီဂန္ျပည္နယ္ (Oregon) က အစိုုးရရံုုးပိတ္ရက္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကိုုယ္က ျမိဳ႕ေတာ္အစိုုးရဝန္ထမ္း (City employee) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုုးရကသတ္မွတ္ထားတဲ့ public holidays ေတြမွာ နားရက္ရပါတယ္။ စုုစုုေပါင္း တစ္ႏွစ္ကိုု ၁ဝရက္ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြက ဖက္ဒရယ္ပိတ္ရက္ (federal holidays) ၁ဝရက္နဲ႔မတူပါဘူး။ ကိုုယ္ေတြရံုုးပိတ္ရက္က ေအာက္ပါအတိုုင္းျဖစ္ပါတယ္။

New Year’s Day (ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)
Martin Luther King’s Birthday (မာတင္လူသားကင္းဂ်ဴနီယာေန႔)
President’s Day (သမၼတေန႔)
Memorial Day (အာဇာနည္အထိမ္းအမွတ္ေန႔)
Independence Day (လြတ္လပ္ေရးေန႔)
Labor Day (အလုုပ္သမားေန႔)
Veteran’s Day (စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားေန႔)
Thanksgiving Day (ေက်းဇူးေတာ္ေန႔)
the day after Thanksgiving (ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ျပီးေနာက္တစ္ရက္)
Christmas Day (ခရစၥမတ္စ္ေန႔) တိုု႔ျဖစ္ပါတယ္။

ပိတ္ရက္ေတြကိုုခံစားရရွိမႈဟာ ကိုုယ္လုုပ္ကိုုင္တဲ့အလုုပ္ခ်ိန္နာရီေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ အခ်ိန္ပိုုင္းပဲလုုပ္သလား၊ အခ်ိန္ျပည့္လုုပ္သလား၊၊ အျမဲထမ္းဝန္ထမ္းျဖစ္သလား၊ ယာယီဝန္ထမ္းျဖစ္သလားဆိုုတဲ့အရာေတြေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ တစ္ပတ္ကိုု အနည္းဆံုုး ၃၆နာရီကေန အမ်ားဆံုုးနာရီ၄ဝအထိလုုပ္ရင္ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ၃၆နာရီေအာက္လုုပ္ရင္ အခ်ိန္ပိုုင္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ယာယီဝန္ထမ္းဆိုုတာကေတာ့ temporary appointment ကိုုဆိုုလိုုတာပါ။ သူ႔ကိုုက် အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းအျဖစ္ တရားဝင္မခန္႔အပ္ရေသးဘဲ ယာယီခန္႔ထားတဲ့သေဘာမ်ဳိးပါ။ လစ္လပ္သြားတဲ့ေနရာတစ္ခုုအတြက္ လူစားအသစ္မရေသးခင္မွာ ခဏအစားထိုုးဝင္လုုပ္ခိုုင္းထားတာပဲျဖစ္ေစ၊ ျမိဳ႕ေတာ္ကေန တရားဝင္မခန္႔အပ္ရေသးဘဲ လုုပ္ငန္းလိုုအပ္ခ်က္အရ ေခတၱယာယီဝင္လုုပ္ေနတာမ်ဳိးပဲျဖစ္ေစ temporary appointment လိုု႔ေခၚပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယာယီဝန္ထမ္းေတြဟာလည္း တစ္ပတ္ကိုုအနည္းဆံုုး၃၆နာရီအလုုပ္လုုပ္ရင္ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္းေတြလိုုမ်ိဳး အခြင့္အေရးအတူတူရပါတယ္။ ပိတ္ရက္အတူတူရပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေတြကိုု Benefitted (ခံစားခြင့္ရသူ) နဲ႔ Non-benefitted (ခံစာခြင့္မရသူ) ဆိုုျပီး ႏွစ္မ်ဳိးခြဲထားပါတယ္။ Benefitted ဝန္ထမ္းေတြဆိုုတာကေတာ့ အစိုုးရဆီကေန ခံစားခြင့္ေတြရထားသူကိုုဆိုုလိုုတာပါ။ ပိတ္ရက္၁ဝရက္စလံုုးရတယ္၊ ေနမေကာင္းရင္ လစာျပည့္ခြင့္ေပးတယ္၊ paid vacation လစာျပည့္နားရက္ သက္သက္ထပ္ေပးတယ္၊ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ အသက္အာမခံ၊ ပင္စင္အာမခံ စတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကိုုခံစားေနတယ္ဆိုုရင္ သူ႔ကိုု Benefitted ဝန္ထမ္းလိုု႔ေခၚပါတယ္။

သူတိုု႔ဟာ ဒီခံစားခြင့္ေတြကိုုအကုုန္ရေနတာမိ႔ုု အစိုုးရပိတ္ရက္ ၁ဝရက္မွာ နားရက္အျပည့္ရပါတယ္။ Non-benefitted ဆိုုရင္ေတာ့ ဒီခံစားခြင့္ေတြ အကုုန္မရရွိပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ပတ္နာရီ၂ဝခန္႔ေလာက္ အခ်ိန္ပိုုင္းဝင္လုုပ္ေနတဲ့လူေတြမ်ားပါတယ္။ သူတိုု႔ကေတာ့ လုုပ္ငန္းရဲ႕လိုုအပ္ခ်က္အရ လိုုရင္လိုုသလိုု အလုုပ္ဆင္းေပးရပါတယ္။ ရံုုးၾကီးတစ္ခုုလံုုးပိတ္လိုု႔အလုုပ္မဆင္းရဘူးဆိုုလည္း လစာမရပါဘူး။ ကိုုယ္လုုပ္ရင္လုုပ္သေလာက္နာရီနဲ႔ပဲ လစာကိုုတြက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။Benefitted ဝန္ထမ္းေတြကေတာ့ ပိတ္ရက္၁ဝရက္စလံုုးအတြက္ လစာအျပည့္ရရွိပါတယ္။ အဲ့လိုုကြာပါတယ္။

ကိုုယ္က Benefitted ဝန္ထမ္း၊ အျမဲတမ္းဝန္ထမ္း (permanent employee) ဆိုုေပမဲ့ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းမဟုုတ္ျပန္ပါဘူး။ တစ္ပတ္ကိုု နာရီ၃ဝပဲလုုပ္တာမိုု႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့၃၆နာရီေအာက္ကိုုေရာက္သြားတဲ့အတြက္ အခြင့္အေရးေတြခံစားရေပမဲ့၊ အစိုုးရပိတ္ရက္၁ဝရက္စလံုုးမွာ နားရေပမဲ့ အခ်ိန္ျပည့္အလုုပ္လုုပ္တဲ့ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ မတူညီတာေတြ ရွိေနျပန္ပါတယ္။

အဲ့ဒါကေတာ့ ရံုုးပိတ္ရက္၁ဝရက္ရွိတယ္ဆိုုရင္ ကိုုယ္ဟာ တစ္ရက္ကိုု အလုုပ္ခ်ိန္၆နာရီပဲ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။ ေယဘုုယ်အလုုပ္ခ်ိန္ဟာ တစ္ေန႔ကိုု ၈နာရီျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းေတြဟာ အစိုုးရပိတ္ရက္တစ္ရက္မွာ အလုုပ္ခ်ိန္၈နာရီစလံုုးအတြက္ လစာအျပည့္ရေပမဲ့ ကိုုယ္ကေတာ့ အခ်ိန္ပိုုင္းဝန္ထမ္းျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ပိတ္ရက္တစ္ရက္မွာ အလုုပ္ခ်ိန္၆နာရီစာပဲ လစာရပါတယ္။ ဒီေတာ့ အစိုုးရရံုုးတစ္ရက္ပိတ္တိုုင္း ကိုုယ္က ၂နာရီစာ အေၾကြးတင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ၂နာရီကိုု တျခားရက္ေတြမွာ ျပန္အစားထိုုးျပီး လုုပ္ေပးရပါတယ္။ သူမ်ားေတြ ပိတ္ရက္တစ္ရက္လံုုး အျပည့္နားခြင့္ရခ်ိန္မွာ ကိုုယ္လည္းနားရတယ္ဆိုုေပမဲ့ ၂နာရီအေၾကြးတင္သြားတဲ့အတြက္ တျခားရက္ေတြမွာ ၂နာရီပိုုလုုပ္ေပးရဦးမယ္ဆိုုတဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ေအးေဆးမနားႏိုုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔ အခ်ိန္ျပည့္ဝန္ထမ္းျဖစ္ေအာင္ အသည္းအသန္ အလုုပ္ရွာေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ခံစားခြင့္ရပံုုရနည္းျခင္း မတူလိုု႔ပါ။

ဒါက public holidays ကိစၥကိုုပဲေျပာတာပါ။ အခုု ခြင့္ယူတဲ့ကိစၥေတြေျပာပါမယ္။ တစ္ပတ္ကိုုနာရီ၄ဝအခ်ိန္ျပည့္အလုုပ္လုုပ္တဲ့ Benefitted ဝန္ထမ္းေတြဟာ နာရီ၃ဝအလုုပ္လုုပ္တိုုင္းမွာ ၁နာရီ sick time ရရွိပါတယ္။ Sick time ဆုုိတာ ကိုုယ္ဖ်ားတယ္နာတယ္ဆိုုရင္ ခြင့္ယူဖိုု႔အတြက္ စုုေဆာင္းရတဲ့နာရီျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လကိုုေလးပတ္ရွိတဲ့အတြက္ အလုုပ္လုုပ္ခ်ိန္ဟာ နာရီ၁၆ဝ ျဖစ္ပါတယ္။ နာရီ၃ဝလုုပ္ရင္ တစ္နာရီ sick time ရတဲ့အတြက္ နာရီ၁၆ဝ ဆိုုေတာ့ တစ္လကိုု sick time ၅.၃၃ နာရီ ရရွိပါတယ္။ ဒီနာရီေတြဟာ အလုုပ္လုုပ္ရင္လုုပ္သေလာက္ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အတြက္ လတိုုင္း စုုစုုသြားတာပါ။ ကိုုယ္ထုုတ္မသံုုးရင္မသံုုးမခ်င္ sick time ေတြဟာ တိုုးတိုုးသြားပါတယ္။ ထုုတ္သံုုးလိုုက္တယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဒီထဲကေန ကိုုယ္သံုုးသေလာက္ ျပန္ေလ်ာ့ပါတယ္။ တစ္လကိုု ၅.၃၃ နာရီရရွိတဲ့အတြက္ တစ္လမွာ ကိုုယ္က တစ္ရက္ဖ်ားမယ္ဆိုုရင္ မေလာက္ပါဘူး။ တစ္ရက္မွာအလုုပ္ခ်ိန္၈နာရီရွိတဲ့အတြက္ sick time က ၈နာရီမရွိရင္ ခြင့္ယူလိုု႔မရပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွေတာ့ တစ္လတစ္ရက္ပံုုမွန္ဖ်ားမယ္ေဟ့ရယ္လိုု႔ မရွိတဲ့အတြက္ ကိုုယ္ေနမေကာင္းမျဖစ္တဲ့လေတြမွာ ဒီ ၅.၃၃နာရီကိုုစုုထားျပီး ၃လေလာက္စုုရင္ပဲ ၁၆နာရီျဖစ္သြားပါျပီ။ ၁၆နာရီဆိုုတာ အလုုပ္လုုပ္ရက္ ၂ရက္နဲ႔ညီမွ်ပါတယ္။ တကယ္လိုု႔ ကိုုယ္ကအေရးေပၚဖ်ားတယ္နာတယ္ဆိုုရင္ ရံုုးမဆင္းႏိုုင္တဲ့အခါ ဒီ sick time ထဲကေန ယူသံုုးရင္ နာရီအလိုုက္ လစာျပန္ရပါတယ္။ ကိုုယ္က ၃လမွာ ၂ရက္ေနမေကာင္းဘူး၊ အိမ္မွာနားခ်င္တယ္ဆိုုရင္ အလုုပ္မဆင္းဘဲေနလိုု႔ရပါတယ္။ ဒီစုုထားတဲ့ sick time ထဲက ႏွစ္ရက္အလုုပ္လုုပ္ခ်ိန္ ၁၆နာရီကိုု ယူသံုုးလိုုက္မယ္ဆိုုရင္ ၁၆နာရီစာ လစာအျပည့္ရပါတယ္။ အေရးေပၚေဆးရံုုတက္ရတာေတြဘာေတြရွိတယ္ဆိုုရင္ sick time မ်ားမ်ားစုုထားမိပါမွ သံုုးစရာက ရွိမွာပါ။ sick time ကုုန္သြားရင္ လစာမရပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အလကားေနအလကား ေနမေကာင္းဘူးအေၾကာင္းျပျပီး ခြင့္ခ်ည္းပဲလွိမ့္ယူေနလိုု႔မရပါဘူး။ အေရးေပၚျဖစ္တဲ့အခါ စုုထားတဲ့ sick time ရွိမေနရင္ ကိုုယ္ပဲနစ္နာမွာပါ။ ကိုုယ္ပဲလစာမရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ဘယ္သူမွ လိမ္ျပီးခြင့္မယူၾကတာမ်ားပါတယ္။ ေနမေကာင္းခြင့္ (sick leave) က ဆရာဝန္ရဲ႕ေဆးစာမလိုုဘဲ တရားဝင္ ၃ရက္အထိ ယူခြင့္ရွိပါတယ္။ ရံုုးပ်က္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ကိုုယ္က sick time ေတြအမ်ားၾကီးစုုထားမိလိုု႔ ၃ရက္အထက္ေက်ာ္ျပီး sick leave ယူခ်င္တယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဆရာဝန္ရဲ႕ေဆးစာလိုုပါတယ္။ အထက္ကိုုတင္ရပါတယ္။

တကယ္လိုု႔ကိုုယ့္မွာ sick time က စုုထားတာေတာ့ရွိပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ ေဆးရံုုေတြဘာေတြတက္ရတယ္၊ အေရးေပၚခြဲစိတ္ရတယ္၊ တကယ္နာရီေတြပိုုလိုုအပ္လာတယ္ဆိုုရင္ အဲ့သလိုုအေရးေပၚျဖစ္လာခဲ့လိုု႔ရွိရင္ ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ နစ္နာမႈမရွိရေအာင္၊ လစာရေနတာေလးမျပတ္သြားေအာင္ ေနာက္ထပ္ခြင့္တစ္မ်ဳိးက backup အေနနဲ႔ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ personal time ျဖစ္ပါတယ္။ Personal time ဆိုုတာ ကိုုယ္ပိုုင္အခ်ိန္လိုု႔ အဓိပၺာယ္ျပန္ရင္ ရႏိုုင္ပါတယ္။ Benefitted ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ႏွစ္ကိုု personal time သံုုးရက္တိတိ ခံစားခြင့္ရွိပါတယ္။ သံုုးရက္ဆိုုေတာ့ အလုုပ္လုုပ္ခ်ိန္နဲ႔တြက္ရင္၂၄ နာရီျဖစ္ပါတယ္ (၈နာရီ x ၃ရက္)။ ဒီ personal time ၃ရက္ (၂၄နာရီ) ကိုု လိုုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေရးေပၚထုုတ္သံုုးႏိုုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ sick time နဲ႔လည္းမေလာက္ဘူး၊ personal time နဲ႔လည္း မေလာက္ဘူး၊ ဒီဝန္ထမ္းဟာ တကယ္ကိုု ေနမေကာင္းဘူး၊ ခြင့္ရက္ရွည္ၾကီးယူရေတာ့မယ္ဆိုုရင္ ေနာက္နည္းလမ္းတစ္ခုုကေတာ့ တျခားဝန္ထမ္းေတြဆီက နာရီေတြကိုုအလွဴခံႏိုုင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါကိုု catastrophic leave လိုု႔ေခၚပါတယ္။ တကယ့္ကိုု အေရးေပၚလိုုအပ္မွသာလွ်င္ ထုုတ္သံုုးႏိုုင္တဲ့၊ ထူးျခားတဲ့ခြင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ကိုုယ္မသံုုးျဖစ္တဲ့ခြင့္ေတြကိုု တကယ္လိုုအပ္ေနသူကိုု လွဴလိုု႔ရႏိုုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထက္လူၾကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ အရင္လိုုပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျဖည့္ရတဲ့ေဖာင္ေတြလည္း ထားရွိေပးပါတယ္။

ဒီခြင့္ေတြဟာ အကုုန္မဟုုတ္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ vacation leave ဆိုုတာရွိပါေသးတယ္။ Vacation leave ကိုုေတာ့ “အားလပ္ခြင့္”, “အနားယူခြင့္” လိုု႔ ဘာသာျပန္ရမယ္ထင္ပါတယ္။ အစိုုးရရံုုးပိတ္ရက္နဲ႔မဆိုုင္ဘဲ၊ ေနမေကာင္းခြင့္တဲ့မဆိုုင္ဘဲ၊ personal time နဲ႔မဆိုုင္ဘဲ သက္သက္ထပ္ရတဲ့ခြင့္ပါ။ ခရီးေတြဘာေတြသြားခ်င္ရင္ ဒီ vacation leave ခြင့္နဲ႔ သြားရပါတယ္။ လုုပ္သက္အႏုုအရင့္ေပၚမူတည္ျပီး အခ်ိန္ျပည့္ benefitted ဝန္ထမ္းေတြဟာ တစ္ႏွစ္ကိုု vacation leave အနည္းဆံုုး နာရီ၈ဝ (၂ပတ္) ရရွိပါတယ္။

လုုပ္သက္၆လကေန ၅ႏွစ္အတြင္းက တစ္ႏွစ္ကိုု နာရီ၈ဝ(၂ပတ္) ရရွိမွာျဖစ္ျပီး၊ လုုပ္သက္ ၅ႏွစ္ကေန ၁ဝႏွစ္အတြင္းရွိသူေတြကေတာ့ တစ္ႏွစ္ကိုု နာရီ၁၂ဝ(၃ပတ္) ရရွိပါတယ္။ ၁ဝနွစ္ကေန ၁၅ႏွစ္အတြင္းလုုပ္သက္ရွိသူေတြက နာရီ၁၄ဝ(၃ပတ္ခြဲ) ရရွိပါတယ္။ အဲ့သလိုုနဲ႔ လုုပ္သက္ရင့္ေလ၊ vacation leave နာရီေတြ တိုုးတိုုးသြားေလပါ။ လုုပ္သက္၂၅ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ စီနီယာဝန္ထမ္းၾကီးတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ႏွစ္ကိုု နာရီ၂ဝဝ (၅ပတ္) အထိ vacation leave ယူႏိုုင္ပါတယ္။ Vacation leave ယူေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဝန္ထမ္းကိုု သူလုုပ္ေနက်လစာအတိုုင္း အျပည့္အဝေပးထားရပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုုရဲ႕ အလုုပ္သမားဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ လစာမေပးရင္ အလုုပ္ရွင္ကိုုတရားစြဲလိုု႔ရႏိုုင္ျပီး တရားႏိုုင္ပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးအမ်ားၾကီးရႏိုုင္ပါတယ္။ Vacation leave ဟာ နာရီ၈ဝလုုပ္တိုုင္း ၃.၀၈ နာရီ စုုပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုုေတာ့ ဆက္မတြက္ျပေတာ့ပါဘူး။

ဒါ ခြင့္ရတာအကုုန္ပဲလားဆိုုေတာ့ မဟုုတ္ေသးျပန္ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ တရားဝင္ ခံစားရရွိတဲ့ခြင့္ေတြရွိပါေသးတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ sick dependent care ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ့္မွာ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ သားသမီးရွိရင္ ဒီသားသမီးကိုု အနီးကပ္ျပဳစုုေစာင့္ေရွာက္ဖိုု႔အတြက္ ခြင့္ယူလိုု႔ရႏိုုင္ပါေသးတယ္။ ဒီခြင့္ကိုုလည္း လစာျပည့္ခံစားႏိုုင္ပါတယ္။ ဒီခြင့္ကုုိေတာ့ ဘယ္လိုုတြက္တယ္ဆိုုတာ ကိုုယ္လည္းမသိပါဘူး။ ကိုုယ္အစိုုးရဝန္ထမ္းလုုပ္ခဲ့တာ ေကာလိပ္တက္ကတည္းကဆိုုေတာ့ အဲ့ဒီကတည္းကေန အခုုထိဆိုုရင္ တစ္ႏွစ္ခြဲေတာ့ရွိပါျပီ။ ဒီတစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ကိုုယ့္ဆီမွာ sick dependent care ခြင့္ဟာ နာရီ၄ဝ(တစ္ပတ္)စာ စုုမိေနပါတယ္။ ကိုုယ့္မွာသားသမီးမရွိတဲ့အတြက္ ဒီခြင့္ဟာအက်ံဳးမဝင္ေပမဲ့ သားသမီးရွိတဲ့ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ တစ္ပတ္ဆိုုတဲ့ခြင့္ဟာ နည္းနည္းေနာေနာမဟုုတ္ပါဘူး။ အေတာ္ေလးအဆင္ေျပပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးေမြးျပီးစမိခင္ေတြမွာ သားသမီးကိုုေစာင့္ေရွာက္ဖိုု႔အတြက္ ဒီခြင့္ကိုုအသံုုးခ်ျပီး ခြင့္ရက္ရွည္ ပိုုယူႏိုုင္ပါတယ္။ သားသမီးဆိုုတဲ့ေနရာမွာ ကိုုယ္ေမြးထားတဲ့ သားသမီးအရင္းျဖစ္စရာမလိုုပါဘူး။ စာရြက္စာတမ္းနဲ႔တရားဝင္ ေမြးစားထားတဲ့ ေမြးစားသားသမီးေတြဆိုုရင္လည္း ဒီခြင့္ဟာ အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။

ကေလးေမြးမယ့္မိခင္ေတြအတြက္ maternity leave ဆိုုတာ သက္သက္ရွိပါေသးတယ္။ ကေလးမေမြးခင္ ၆လ သိုု႔မဟုုတ္ ၃လေလာက္ကတည္းက due date ကိုုၾကဳိတြက္ျပီး ခြင့္ၾကိဳတင္ရပါတယ္။ ဒါမွ ဒီမိခင္ ကေလးေမြးေနတုုန္း လစ္ဟာသြားတဲ့သူ႔ေနရာအတြက္ အလုုပ္ရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း လူစားထိုုးဖိုု႔ ရွာရေဖြရတာ အခ်ိန္ေလာက္ငွမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုု ကိုုယ့္ရံုုးမွာ စီနီယာအစ္မတစ္ေယာက္ ဧျပီလထဲမွာ ကေလးေမြးဖိုု႔ရွိပါတယ္။ သူ ကေလးေမြးျပီးရင္ maternity leave ကိုု သူ ၂လခြဲ လစာျပည့္ရရွိပါမယ္။ ဒီ maternity leave ၂လခြဲအျပင္ သူ႔မွာစုုထားခဲ့သမွ် sick time ေတြ၊ personal time ေတြ၊ sick dependent care ေတြကိုုပါ သူဟာ ရွိသမွ်အကုုန္ထုုတ္သံုုးျပီး ခြင့္ရက္ရွည္ယူမွာမိုု႔ ၄လေလာက္အထိ လစာျပည့္ ခြင့္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေမြးမယ့္မိခင္ေတြအတြက္ သိပ္ကိုုအဆင္ေျပေစတဲ့စနစ္တစ္ခုုပါပဲ။ သူနားေနတဲ့၄လအတြင္းမွာ ကိုုယ္က သူ႔ေနရာမွာ ခဏအစားထိုုးျပီး အလုုပ္လုုပ္ေပးရပါမယ္။ လက္ရွိ တစ္ပတ္နာရီ၃ဝကေန နာရီ၄ဝလုုပ္ရပါမယ္။ သူျပန္လာတဲ့အထိေပါ့။

ေနာက္ထပ္ funeral leave ဆိုုတာ ထပ္ရွိေသးျပန္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကိုုယ့္မိသားစုုအရင္းအခ်ာထဲကျဖစ္ေစ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းထဲကျဖစ္ေစ၊ ကိုုယ့္အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေစ တစ္ဦးဦးဆံုုးပါးသြားခဲ့ရင္ အသုုဘအတြက္ ခြင့္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခြင့္အတြက္ေတာ့ လစာမေပးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခုုနေျပာခဲ့တဲ့ခြင့္ေတြထဲက နာရီစုုထားတာေတြရွိေနဦးမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ၃ရက္အထိထုုတ္သံုုးျပီး ခြင့္ယူႏိုုင္ပါတယ္။ ဒီဆံုုးပါးသူေတြအထဲမွာ Domestic partner လိုု႔ပါ ထည့္သြင္းပါဝင္ထားတဲ့အတြက္ ကိုုယ့္ရဲ႕တရားဝင္အိမ္ေထာင္ဖက္ ျဖစ္စရာမလိုုပါဘူး။ လက္ထပ္ထားစရာမလိုုပါဘူး။ ကိုုယ္နဲ႔အတူေနထိုုင္တဲ့ ခ်စ္သူ/ရည္းစားလည္း အက်ံဳးဝင္ပါတယ္။ အဲ့လိုုလူတစ္ဦးဦး ဆံုုးပါးသြားခဲ့တယ္ဆိုုရင္ ၃ရက္တိတိ ခြင့္ယူလိုု႔ရပါတယ္။ တကယ္လိုု႔ immediate family (အနီးစပ္ဆံုုးမိသားစုုအရင္းအခ်ာ) ထဲက တစ္ဦးဦးဆံုုးပါသြားတယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ၅ရက္အထိ အထက္ Division Head လူၾကီးဆီကေနခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ တိုုးျမွင့္ခြင့္ယူႏိုုင္ပါတယ္။ လစာေတာ့ မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ရပါတယ္။ အလုုပ္ဆင္းစရာမလိုုပါဘူး။

တျခားတျခားေသာ jury leave ေတြ၊ military leave ေတြနဲ႔ authorized union representative leave ေတြဆိုုတာလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ခြင့္ေတြမဟုုတ္တဲ့အတြက္ ထည့္သြင္းျပီးမေျပာေတာ့ပါဘူး။ ဒီေလာက္ဆိုုရင္ အေမရိကရဲ႕ အစိုုးရပိတ္ရက္ေတြ၊ ခြင့္ဥပေဒအခ်ုုိ႕နဲ႔ အက်ဳိးခံစားခြင့္အခ်ဳိ႕ကိုု ဗဟုုသုုတအျဖစ္ မွတ္သားသိရွိႏိုုင္ေလာက္ျပီလိုု႔ယူဆပါတယ္။

Craton
March 10, 2017

ႏွစ္ဖက္ခြ်န္ (ဇာတ္သိမ္းပိုုင္း)

“ငါ မင္းကိုုခ်စ္ေနပါတယ္လိုု႔ေျပာမိရင္ မ်ားသြားမလား” လိုု႔ သူ မရဲတရဲ ေဂ်႕ကိုုေျပာမိတယ္။ ေဂ်က ေခါင္းခါတယ္။ “ဟင့္အင္း မမ်ားပါဘူး.. မင္းဟာမင္းခ်စ္တာပဲ” တဲ့။ ေဂ်႕စကားက သူ႔ရင္ထဲကိုု နည္းနည္းေတာ့ အင့္သြားေစတယ္။ “ဒါဆိုု ေျပာမယ္။ ငါ မင္းကိုုခ်စ္တယ္။ အခုုလည္းခ်စ္တယ္။ အရင္ကတည္းကလည္းခ်စ္တယ္။ ငါ့မွာ တရားဝင္ မိန္းကေလးရည္းစားရွိခဲ့တုုန္းကသာ ဘာမွမေျပာဘဲ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့တာ။ ငါ့ကိုုယ္ငါလည္း ဘာေကာင္မွန္း ငါမသိလိုု႔ အခ်ိန္ေသခ်ာယူျပီး ေတြေဝေနခဲ့တာ။ အခုု ငါ single ။ ငါမေတြေဝေတာ့ဘူး။ ငါ မင္းကိုုခ်စ္တယ္”

ေဂ်က ထပ္ေခါင္းခါတယ္။ “မင္း ငါ့အေပၚခ်စ္ေနတာကိုုသိရလိုု႔ ငါဝမ္းသာပါတယ္။ မင္းဟာ လူေခ်ာတစ္ေယာက္ပါ။ လူေကာင္းတစ္ေယာက္ပါ။ သိပ္ၾကင္နာတတ္သူတစ္ေယာက္ပါ။ ဒါေပမဲ့……” ေဂ်႕ရဲ႕ ဒါေပမဲ့ကိုု သူသိလိုုက္ပါျပီ။ ေဂ်သူ႔ကိုုမခ်စ္ပါဘူး။ သူသိေနတယ္။ ေဂ် သူ႔ကိုု ရင့္ရင့္သီးသီးေတြေျပာျပီး အသည္းခြဲေတာ့မယ္နဲ႔တူပါရဲ႕။

“ဒါေပမဲ့ ငါလိုုခ်င္တဲ့ဘဝပံုုစံမ်ဳိးက ဒါမ်ဳိး ခဏတာစိတ္ကူးယဥ္မဟုုတ္ဘူး။ ငါက တစ္ေန႔က်ရင္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္နဲ႔ လက္ထပ္ခ်င္တယ္။ ငါလက္ထပ္မယ့္သူကိုုလည္း အနည္းဆံုုးေတာ့ သံုုးႏွစ္ေလာက္ ခ်စ္သူအေနနဲ႔ တြဲၾကည့္ခ်င္တယ္။ ဒီ့ထက္ၾကာခ်င္လည္းၾကာမယ္။ ဒါမွ သူနဲ႔ကိုုယ္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္မျဖစ္၊ ေရရွည္မွာလက္တြဲျမဲမျမဲကိုု အခ်ိန္ယူဆန္းစစ္ႏိုုင္မွာေလ။ ျပီးေတာ့ ငါ့ခ်စ္သူက ငါဟာသူ႔ခ်စ္သူပါလိုု႔ တစ္ကမာၻလံုုးကိုု ခ်ျပရဲတဲ့သူျဖစ္ရမယ္။ ငါ့ကိုု လူၾကားထဲမွာနမ္းရဲရမယ္။ လူပံုုအလယ္မွာ ငါ့လက္ကိုုတြဲျပီး ဂုုဏ္ယူစြာ လမ္းေလွ်ာက္ရဲရမယ္။ သူ႔မိတ္ေဆြေတြ မိဘေဆြမ်ဳိးအသိုုင္းအဝိုုင္းေတြအကုုန္လံုုးကိုု ငါဟာ သူ႔ရဲ႕တရားဝင္ခ်စ္သူပါ၊ ရည္ရြယ္ထားသူပါလိုု႔ အသိေပးရဲရမယ္။ ရဲရဲဝ့့ံဝ့ံမိတ္ဆက္ေပးရမယ္။ ငါ ပုုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ိဳးခ်စ္သူလုုပ္ရတာကိုု စိတ္မဝင္စားဘူး။ ငါ့ကိုုတကယ္ခ်စ္ရမယ့္သူျဖစ္ရမယ့္အျပင္ ငါကလည္း ႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္ရမယ့္လူမ်ဳိးကိုုပဲ ငါလိုုခ်င္တယ္။ မင္းက ေခ်ာတယ္၊ ၾကင္နာတတ္တယ္၊ စီးပြားေရးအဆင္ေျပတယ္၊ ငါ့အေပၚသည္းခံတတ္တာမွန္တယ္။ ငါလိုုခ်င္တဲ့ ရုုပ္ရည္မ်ဳိးရွိတာလည္းမွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ Z ရာ.. မင္းက လက္ရွိမွာ ငါဟာ မင္းခ်စ္သူပါရယ္လိုု႔ ဘယ္သူ႔ကိုုမွမွ  အသိမေပးရဲဘူးေလ။ မင္းက မင္းကိုုယ္မင္း bisexual ပါလိုု႔ အရင္တုုန္းက ဘယ္သူ႔ကိုုမွ ေပးမသိခဲ့ဘူး။ အခုုမင္း မိန္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့ျပီး ေယာက်္ားေတြကိုုပဲ လိင္တိမ္းညြတ္မႈပိုုျပင္းထန္တယ္၊ ေယာက်္ားေတြကိုုပဲ ခ်စ္သူလိုုသေဘာထားႏိုုင္ေတာ့တယ္ဆိုုတဲ့ gay ျဖစ္ေနပါျပီလိုု႔ဝန္ခံရမွာေတာင္ ေၾကာက္လန္႔ေနတဲ့လူ၊ လူသိမွာကိုု စိုုးေနတဲ့သူေလ။ ငါက သူမ်ားရဲ႕ ပုုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳးခ်စ္သူမ်ဳိးေတာ့ အျဖစ္မခံႏုုိင္ဘူး။ ဒီလိုုလူမ်ဳိးအတြက္နဲ႔လည္း ငါ့ဘဝရဲ႕အခ်ိန္ေတြကိုု အတူမကုုန္ဆံုုး၊ မျဖတ္သန္းႏိုုင္ဘူး”

ေဂ်႕စကားလံုုးေတြက သံလ်က္သြားလိုုပဲ သူ႔ႏွလံုုးသားေတြကိုု ျမခနဲ တိခနဲ တစ္စိတ္ခ်င္း မႊန္းခ်ေနသလိုုပါပဲ။ အခြန္းတိုုင္းက ေသြးထြက္ေအာင္မွန္ေနေတာ့ ခ်က္ခ်င္းခြန္းတံုု႔ျပန္ရခက္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူစိတ္ကူးထားတာေလးေတြလည္း ေျပာျပပါရေစဦး။ “ငါ့မိတ္ေဆြတခ်ဳိ႕နဲ႔ မင္းကိုု မိတ္ဆက္ေပးမယ္ဆိုုရင္ေရာ။ မိသားစုုနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးဖိုု႔ေတာ့ မျဖစ္ႏိုုင္ေသးဘူးေလ။ အဲ့လိုုလုုပ္ဖိုု႔လည္း ငါ့မွာ ေလာေလာဆယ္ အစီအစဥ္မရွိဘူး။ ငါ့ကိုုယ္ငါ ဘာလဲဆိုုတာ ေသခ်ာသိတာေတာင္ သိပ္ၾကာေသးတာမဟုုတ္ဘူး။ အဲ့ဒီအဆင့္ေတြက ငါ့အတြက္ တက္လွမ္းဖိုု႔ ဟိုုးအေဝးၾကီးမွာရွိေနေသးတယ္” လိုု႔ သူေဂ်႕ကိုု တံုု႔ျပန္လိုုက္တယ္။

ေဂ်ကေျပာတယ္ “ဒါဆိုုရင္ မင္းလိုုခ်င္တာနဲ႔ ငါလိုုခ်င္တာက ဆံုုမွတ္တစ္ခုုတည္းမွာမက်ဘူးဆိုုတာ အရွင္းၾကီးေလ။ ငါလိုုခ်င္တဲ့ခ်စ္သူမ်ဳိးဟာ မင္းမဟုုတ္ဘူး Z ။ ငါ ဒီလိုုလူတစ္ေယာက္ကိုု မခ်စ္ႏိုုင္ဘူး။ ခ်စ္ေနရင္ေတာင္ ငါလက္တြဲမွာမဟုုတ္ဘူး။ ေရရွည္မွာအဆင္ေျပႏိုုင္မယ့္လူ၊ သူ႔ကိုုယ္သူ gay ပါဆိုုတာ လက္ခံနားလည္ထားျပီး သူ႔မိသားစုုကလည္း လိုုက္လိုုက္ေလ်ာလ်ာ လိုုလုုိလားလားရွိတာမ်ဳိးမွပဲ ငါ့အတြက္က ျဖစ္မွာ။ အျမင္က်ယ္တဲ့မိသားစုုအသိုုင္းအဝိုုင္းမ်ဳိးက အျမင္က်ယ္တဲ့ စိတ္ထားတတ္တဲ့သူမ်ဳိးကိုုပဲ ငါက လက္တြဲမွာ။ လူႏွစ္ဦးေပါင္းစပ္ၾကျပီ၊ ခ်စ္သူအျဖစ္ တရားဝင္ဆက္ဆံေနထိုုင္ၾကျပီဆိုုရင္၊ တစ္ေန႔မွာ အိမ္ေထာင္ေတြဘာေတြက်ျပီဆိုုရင္ ႏွစ္ဦးတည္းအဆင္ေျပေနရံုုနဲ႔ မျပီးဘူး။ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဘက္ေတြ၊ မိဘေဆြမ်ဳိးေတြ၊ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေတြ တျခားလူေတြပါ အလိုုလိုုပါဝင္လာျပီ။ ဒီႏွစ္ဖက္စလံုုးက သေဘာတူတာ မတူတာကိုု ငါလိုုခ်င္တာမဟုုတ္ဘူး။ မင္းအေနနဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလံုုးကိုု ငါ့ရ႕ဲ တရားဝင္ခ်စ္သူပါလိုု႔ ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ျပီး ေျပာရဲရမယ္၊ အသိေပးရဲရမယ္။ အေရးၾကီးဆံုုးက တစ္ေန႔မွာ ငါ့ကိုု လက္ထပ္ဖိုု႔ရည္ရြယ္ထားရမယ္” တဲ့။ ေဂ်ရယ္ မင္း သိပ္စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တာပဲ။ ငါ့အခ်စ္ေတြကိုု နည္းနည္းေလးမွေတာင္ နားလည္မေပးဘူးလား။ မငဲ့ညွာေပးေတာ့ဘူးတဲ့လား..။

အပြင့္လင္းဆံုုး အရိုုးသားဆံုုးနဲ႔ ေတ့ေတ့ဆိုုင္ဆိုုင္ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ အဲ့ဒီေန႔ကစျပီး သူနဲ႔ေဂ် အဆက္အဆံနည္းသြားခဲ့ၾကတယ္။ ဘာရယ္မွန္း တိတိက်က်မသိပါဘဲ ၾကားထဲမွာ ျခားနားသြားတဲ့စည္းတစ္ေၾကာင္းက ခံထားသလိုု သူတိုု႔ရဲ႕နီးစပ္မႈေတြကိုု တံုု႔ဆိုုင္းထားေစခဲ့တယ္။ တစ္ေယာက္ကိုုတစ္ေယာက္ ဖုုန္းမက္ေဆ့ခ်္နဲ႔ေတာင္ မႏႈတ္ဆက္ျဖစ္ၾကေတာ့ဘူး။ ေဂ်႕ဘက္ကလည္း သူ႔ကိုုစျပီး မႏႈတ္ဆက္သလိုု သူ႔ဘက္ကလည္း ေဂ်႕ကိုုသြားျပီး မေခၚျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ေဂ်႕စကားေတြက သူ႔အတြက္ စဥ္းစားေတြးေခၚစရာေတြအမ်ားၾကီးကိုု ေပးလိုုက္တယ္။ သေဘာမတူတဲ့၊ ကြဲလြဲေနတဲ့သေဘာထားေတြကိုုလည္း တိတိပပ ျမင္လိုုက္ရတာမိုု႔ ဘာကိုုမွ အေလာတၾကီးမဆံုုးျဖတ္သင့္ဘူးလိုု႔ သူဆံုုးျဖတ္ထားလိုု႔လည္းျဖစ္တယ္။

“Hi” လိုု႔ ေဂ်႕ကိုုစာပိုု႔ရင္ေတာင္ ေဂ်က အေတာ္ေလးၾကာမွ ျပန္စကားေျပာတယ္။ ေမးခြန္းတစ္ခုုေမးရင္လည္း သူ႔အေပၚ ျပန္ျပီးမဆက္ဆံခ်င္ေတာ့သလိုု စိမ္းကားမႈမ်ဳိးကိုု သူခံစားရတယ္။ ေဂ်႕သေဘာက ဒီလိုုဟုုတ္ခ်င္မွလည္းဟုုတ္မွာေပမဲ့ သူ႔စိတ္ထဲမွာကိုု ဒီလိုု signal ေတြကိုုပဲ ဖမ္းယူရရွိေနတယ္။ သူ အစကတည္းက ေျပာခဲ့တယ္မဟုုတ္လား။ ေဂ်ဟာ သိပ္ခန္႔မွန္းရခက္တဲ့လူတစ္ေယာက္ပါလိုု႔။

သူ႔အေပၚ စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ေန႔တဓူဝ သူ႔အေၾကာင္းေတြ တတြတ္တြတ္ ဖုုန္းကေနစာပိုု႔ျပီး ေမးေနတတ္ခဲ့တဲ့ေဂ်က အခုုေတာ့ သူစိမ္းတစ္ေယာက္လိုုပဲ ခံစားေနရတယ္။ သူ႔ဘက္ကေတာ့ ေဂ်႕ကိုုခ်စ္ေနဆဲပါပဲ။ မက္ေမာတမ္းတေနဆဲပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေဂ်ဟာ သိပ္ျပီးလက္ေတြ႔မက်ဘူး၊ realistic မျဖစ္ဘူးလိုု႔ျမင္တယ္။ အဲ့ဒီခံစားခ်က္တစ္ခုုကပဲ သူ႔အတြက္ ေဂ်႕အေပၚ အရင္လိုု ျပန္လည္ဆက္ဆံဖိုု႔ၾကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ အဟန္႔အတားတစ္ခုု ျဖစ္ေနေစတယ္။ မျမင္ႏိုုင္တဲ့၊ ေျပာျပေၾကညာမထားတဲ့ တင္းမာမႈတစ္ခုုက တြန္းခံေနေစတယ္။

ဒီလိုုနဲ႔သူနဲ႔ေဂ် အဆက္အသြယ္မရွိခဲ့ၾကတာ တစ္လကေန ႏွစ္လ၊ သံုုးလအထိ ၾကာသြားခဲ့တယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ သူလည္း အမ်ားၾကီးကိုု ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေတြးျဖစ္ခဲ့ျပီး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တခ်ဳိ႕လည္း ခ်ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေဂ်႔ကိုုဝမ္းသာေစမယ့္၊ သူနဲ႔ေဂ်အၾကားမွာ ပိုုမိုုနီးစပ္မႈေတြရလာေစႏိုင္မယ့္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာသတင္းေကာင္းေတြကိုု ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာႏိုုင္မယ့္ လက္ခံမႈအသစ္နဲ႔ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အသစ္စက္စက္ေတြျဖစ္တယ္။

မေတြ႔တာၾကာျပီမိုု႔ တစ္ရက္ေလာက္ အျပင္မွာေတြ႔ၾကဖိုု႔ ေဂ်႕ကိုု သူ စာလွမ္းပိုု႔တယ္။ ေဂ်က အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သူ႔ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုု လိုုလိုုခ်င္ခ်င္ပဲ ခ်က္ခ်င္းလက္ခံျပီး ေတြ႔ဆံုုဖိုု႔ သေဘာတူတယ္။ သူနဲ႔ေဂ် ပထမဆံုုး စေတြ႔ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ျမိဳ႕ထဲက ေကာ္ဖီဆိုုင္ေလးမွာ ခ်ိန္းျဖစ္ၾကတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ အဲ့ဒီေန႔က မိုုးေတြရြာေနခဲ့ျပန္တယ္။ သူ ထံုုးစံအတိုုင္း ေစာေရာက္ေနခဲ့တယ္။ ေဂ်က သူ႔ထီးကေလးကိုုရုုပ္ရင္း ဆိုုင္ထဲလွမ္းဝင္လာတယ္။ သူ႔ကိုုျပံဳးျပတယ္။ အဲ့ဒီအျပံဳး.. အဲ့ဒီအျပံဳး သူ႔ကိုုသြက္သြက္ခါေစခဲ့တာ အဲ့ဒီအျပံဳး။

မေတြ႔တာၾကာလိုု႔လားမသိဘူး။ ေဂ်က ပိုုၾကည့္ေကာင္းလာတယ္။ ဆံပင္ေတြရွည္လာတယ္။ “Hi ေဂ်..” ။ “Hi ဇီ.. ” ။ ေနေကာင္းရဲ႕လား၊ အဆင္ေျပရဲ႕လား၊ ဘာေတြမ်ားထူးျခားလဲ လိုု႔ ေမးမိလိုုက္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ေခါင္းကိုုမိုုးၾကိဳးပစ္ခ်လိုုက္သလိုုမ်ဳိး သတင္းဆိုုးတစ္ခုုကိုု ေဂ်႕ဆီက ၾကားလိုုက္ရတယ္။ သူ ေကာ္ဖီဆိုုင္ထဲ လူေတြအမ်ားၾကီးၾကားထဲမွာ မ်က္ရည္ေတြဝဲတက္လာတဲ့အထိ ဆုု႔ိနင့္ဝမ္းနည္းသြားတယ္။ “ထူးျခားတယ္၊ ငါခ်စ္သူရသြားျပီ” တဲ့။

ဟာ……။

သံုုးလအတြင္းမွာ ေဂ်က ခ်စ္သူရသြားျပီတဲ့လား။ သူ႔ထက္သာတဲ့၊ သူလိုုေကာင္မ်ဳိးမဟုုတ္တဲ့၊ gay အစစ္တစ္ေယာက္နဲ႔၊ ႏွစ္ဖက္အသိုုင္းအဝိုုင္း အသိမိတ္ေဆြေတြက အသိအမွတ္ျပဳလိုုက္တဲ့၊ ေဂ်႕ကိုု လူပံုုအလယ္မွာ လက္တြဲျပီး ေခါင္းေမာ့ရင္ေကာ့ လမ္းေလွ်ာက္သြားျပရဲတဲ့၊ လူတကာကိုု သူ႔ခ်စ္သူပါလိုု႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး မိတ္ဆက္ျပရဲတဲ့၊ ေဂ်႕ကိုု တကယ္ခ်စ္တဲ့၊ ေဂ်ကလည္း တကယ္ခ်စ္တဲ့၊ က်ားက်ားလ်ားလ်ား ရုုပ္ရည္အသင့္အတင့္ရွိတဲ့၊ နားလည္မႈအျပည့္ေပးႏိုုင္တဲ့၊ ၾကင္နာတတ္တဲ့၊ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ေဂ်႕စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ကိုုက္ညီေနတဲ့ စင္းလံုုးေခ်ာ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကိုု ေဂ်က ရွာေတြ႔သြားျပီတဲ့လား။ အဲ့ဒီလူကိုုလည္း ဒီသံုုးလအတြင္းမွာ ခ်စ္သူအျဖစ္ လက္ခံလိုုက္ျပီတဲ့လား။ အဲ့ဒီကံေကာင္းသူဟာ ဘယ္လိုုလူစားပါလိမ့္။

သိသိသာသာ ဝမ္းနည္းအားယုုတ္သြားတဲ့ သူ႔မ်က္ႏွာကိုု ေဂ်ျမင္မွာပါ။ ေဂ်ျမင္လား မျမင္လား သူမခန္႔မွန္းတတ္ဘူး။ ေဂ်႕မ်က္ႏွာကိုု သူဘယ္တုုန္းကမွ မဖတ္တတ္ခဲ့ပါဘူး။ ျမင္တယ္ဆိုုရင္ ေဂ် သူ႔အေပၚ မသနားဘူးလား။ ေပြ႔ဖက္ထားခ်င္စိတ္ မျဖစ္ဘူးလား။ လူၾကားထဲမွာဆိုုရင္ေတာင္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏွိမ့္သိမ့္ယုုယတဲ့ အေပြ႔အဖက္ကိုုခံဖိုု႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသူပါ ေဂ်ရယ္။ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု gay မွန္း နားလည္လက္ခံထားျပီးသားမိုု႔ closet ထဲမွာပုုန္းေနတာကေန ဖြင့္ထြက္လာလိုုက္ေတာ့မယ့္သူရယ္ပါ။ ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့ဆံုုးျဖတ္ခ်က္အသစ္ေတြဆိုုတာလည္း အရာရာကိုု ေဂ်႕အတြက္နဲ႔အရံႈးေပးလိုုက္ျပီဆိုုတာနဲ႔ ေဂ်႕စိတ္တိုုင္းက်၊ ေဂ်႕သေဘာက် သူ႔ဘဝတစ္ခုုလံုုးကိုု ႏွစ္ျမွဳပ္ပံုုအပ္ေပးလိုုက္ေတာ့မယ္၊ လိုုက္ေလ်ာေပးလိုုက္ေတာ့မယ္ဆိုုတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြပါပဲ။ အခုုေတာ့ ေဂ်ရယ္…။

အရာရာမွာ အခ်ိန္ကိုုက္ညီမႈ၊ စည္းခ်က္က်မႈေတြဟာ သိပ္အေရးၾကီးတယ္ဆိုုတာ သိပ္မွန္တာပဲ။ Rhythm ၾကဲသြားတဲ့ေတးတစ္ပုုဒ္ဟာ နားေထာင္လိုု႔ဘယ္လိုုမွမေကာင္းေတာ့ဘဲ ရသအိုုးတစ္ခုုလံုုးကိုု အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုုက္သလိုုပဲ ခ်စ္ျခင္းမွာ ေျခတစ္လွမ္းေနာက္က်သြားတဲ့လူတစ္ေယာက္အဖိုု႔မွာလည္း အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ကြဲေၾကရံႈးနိမ့္သြားရပါတယ္ ေဂ်။ သူသာ သံုုးလေလာက္ေစာျပီး ေဂ် သူ႔အေပၚလိုုက္ေလ်ာခ်စ္ခင္ေနတုုန္းေလး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုုကိုု မယ္မယ္ရရ ခိုုင္ခိုုင္မာမာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခ်မွတ္ႏိုုင္ခဲ့ရင္……….။

……………………………………..

ႏွစ္ႏွစ္ေတာင္ၾကာသြားခဲ့ပါျပီ။ သူနဲ႔ေဂ် ယေန႔ထက္ထိ အခ်စ္ဆံုုးသူငယ္ခ်င္းေတြအျဖစ္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ရွိေနၾကဆဲပါ။ ေဂ်ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ထဲက မင္းသားေလးနဲ႔ ခုုခ်ိန္ထိ လက္တြဲေတြဆက္လက္ခိုုင္ျမဲေနပါတယ္။တကယ္မျဖစ္ႏိုုင္ဘူးလိုု႔ေလွ်ာ့တြက္ထားခဲ့တဲ့ ေဂ်႕စိတ္ကူးထဲကလူတစ္ေယာက္ကိုု သူ ေက်ေက်နပ္နပ္ၾကီး အရံႈးေပးခဲ့ပါတယ္။ သူနဲ႔ေဂ် တစ္ေယာက္ကိုုတစ္ေယာက္ ခ်စ္ေနၾကရင္၊ ျပီးေတာ့.. ေဂ်ေပ်ာ္ရႊင္ေနရင္ ျပီးတာပဲမဟုုတ္လား။ သူကေတာ့ ေဂ်႕ကိုု ယေန႔ထက္တိုုင္ တစ္ဖက္သတ္ခ်စ္ေနဆဲပါ။ ေဂ်႕အတြက္ အျမဲတမ္းသူငယ္ခ်င္းအျဖစ္နဲ႔ လိုုအပ္ခ်ိန္တိုုင္းမွာ ရွိေနေပးဆဲပါ။

သူ ယေန႔ထက္တိုုင္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္ရမယ့္ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္ကိုု ရွာမေတြ႔ခဲ့ပါ။ ေတြ႔မ်ားေတြ႔ပါလိမ့္ဦးမလားဆိုုျပီး ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုု အၾကိမ္ၾကိမ္အဖန္ဖန္ အားနည္းစြာေမးေနမိတဲ့ေမးခြန္းအတြက္လည္း အေျဖရွာမေတြ႔ေသးပါ။ မေျပာေကာင္းေျပာေကာင္း တစ္ေန႔ ေဂ်သာ သူ႔ခ်စ္သူနဲ႔ျပတ္သြားခဲ့ရင္……….။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဟာ ကာလာဘလိုုင္း။ ။

Craton

February 18, 2017